A+ R A-

CFD rapportages

In overleg met de opdrachtgever en/of de brandweerkan vooraf een CFD-berekening uitgevoerd worden. Inzichten met betrekking tot luchtstroming, CO-controleen rook/warmtebeheersing zijn te verkrijgen met een CFD (Computational Fluid Dynamics)-simulatie. Voor het uitvoeren van deze simulatie wordt een3-dimensionaal model van de parkeergarage opgezet. Vervolgens worden de technische installaties en deregelstrategieën met behulp van wiskundige formules in het model verwerkt. De toegangen tot de parkeergarageworden naar de werkelijkheid als openingen of gesloten vlakken gemodelleerd. Nadat het model is uitgerust met de bijbehorende fysische parameters, wordt de simulatie gestart.

De simulatie lost, gebruikmakend van een eindige volume-methode, de stromings- en de energiebalansen per tijdstap op. De simulatieresultaten kunnen pertijdstap voor verschillende grootheden worden geanalyseerd. In een rapport worden de resultaten gepresenteerd conform de analyse omschrijving gegeven in de concept praktijkrichtlijn, behorende bij de betreffende locatie.

Dergelijke simulaties kunnen ingezet wordenter ondersteuning van het ontwerpproces, controle op het ontwerp en kan gelijkwaardigheid aantonen.
Door het uitvoeren van de simulatie kan in een vroegstadium van het ontwerpproces het systeem worden getest. De weergave van de resultaten verhoogd dekwaliteit van de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen. Waar nodig kan het systeemof het gebouwontwerp worden aangepast waardoor een verbeterde situatie wordt gecreëerd.